Novorozenecký abstinenčí syndrom (NAS) 1

Problematika drogových závislostí se stal v naší republice závažným celospolečenským jevem. Se vzrůstajícím počtem drogově závislých stoupá také počet drogově závislých žen - jedna třetina drogově závislých jsou právě ženy. Z celosvětových statistik vyplývá, že 5-10% porodů tvoří porody žen závislých na drogách. Lze tedy předpokládat, že i my se budeme v našich nemocnicích i v terénu s tímto jevem setkávat stále častěji.

Mezi nejčastěji zneužívané psychotropní látky patřípsycholeptika, psychoanaleptika a psychodysleptikapodrobně dále v textu. Tyto látky jsou charakteristické svou nízkou molekulovou hmotností, malým stupněm ionizace, lipofilii a malou vazbou na plazmatické proteiny. Proto velmi dobře přestupují přes placentu (pasivní difůzí, aktivním transportem, pinoytózou), a tak působí na plod. Po porodu jsou příčinou poporodních komplikací novorozence. Syndromu s odnětí.

Plod se nedobrovolně stává pasivním narkomanem. V jeho organismu kolísá hladina drogy v závislosti na kolísání hladiny drog v těle matky. Často však dítě mívá v organismu vyšší hladinu drog než matka díky zpomalenému vylučování drogy nezralými fetálními ledvinami a polykání plodové vody která je drogou stále "kontaminována".

Při poklesu hladiny drogy je plod ohroženfetálnímabstinenčním syndromem, který s sebou přináší opakovanéataky hypoxies následnýmpoškozením CNSa rizikemintrauterinního úmrtí plodu.

Účinek drogy na plod závisí na druhu drogy, na velikost dávky, na jeho detoxikačních mechanizmech. Rozlišujeme účinkytoxické, teratogení(hlavně etanol, kokain, toluen) amaturační(plicní zralost - heroin, UDP a glukuronyltransferáza, barbituráty). Závažný je vliv drog vyvíjejících se na mozkovou tkáň. Ovlivněním koncentrací neurotransmiterů ve vyvíjejícím se mozku způsobují drogy poruchy jeho růstu, myelinizace a změny v cytoarchytektuře mozkové kůry.

Vývoj plodu nepříznivě ovlivňují faktory, které jsou s abusem drog velmi často spojeny:

- špatné socioekonomické podmínky, podvýživa

- nezletilost

- chybění prenatální péče

- infekce - hepatitidy (především B a C), syfilis, HIV pozitivita,

- kombinace užívání dvou či více drog

Klasifikace psychotropních látek

a) Psycholeptika (euforizující látky) - omamné látky, hypnotika, opiáty, barbituráty, benzoadiazepiny

b) Psychoanaleptika (excitující látky) - kokain, amfetamin, metamfetamin (Pervitin), metylendioxymetamfetamin (Extáze) atd.

- kofein, nikotin

c) Psychodysleptika (halucinogeny, opojné látky) - kanabinoidy (Marihuana, Hašiš), etanol, ředidla (toluen)

Krmení - usilovné sání ruček - 1

- špatné sání - 1

- regurgitace - 1

- projektilové zvracení - 1

Stolice - řídká - 2

- vodnatá - 3

Rektální teplota - 37,2 - 38,2°C - 1

- Nad 38,2°C - 2

Dechová frekvence - nad 60/min - 1

- s dyspnoi - 2

Exkoriace - nosu - 1

- kolen - 1

- prstů - 1