dula – opora pro rodičku a její rodinu

Květen - měsíc dul

Dula je osoba rodinám nápomocná v souvislosti s narozením dítěte. Duly spolupracují s budoucími rodiči během těhotenství, při porodu a v poporodním období a pomáhají jim zvládnout náročný životní úsek spojený s narozením dítěte. Dula, která uznává přivedení dítěte na svět jako jeden z klíčových okamžiků v životě rodiny a soustřeďuje se na citové potřeby ženy, dítěte i ostatních členů rodiny, rodině poskytuje emocionální, psychickou a specificky lidskou podporu.

Dula (anglicky doula, původně řecké slovo) neposkytuje zdravotnické služby. Charakterem své činnosti doplňuje práci lékařů a porodních asistentek, rozhodně však nezasahuje do jejich kompetencí. V zemích, kde je profese duly rozšířená, některé nemocnice samy zajišťují doprovod duly k porodu osamělým matkám. Mezi služby, které dula nabízí, patří emocionální podpora rodící se (či rozšiřujicí se) rodině, doporučení o životosprávě během těhotenství, poskytování potřebných informací a zodpovídání dotazů týkajících se zdravotnických vyšetření a postupů, pomoc při přípravě porodního plánu, masáže či doporučení při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu. Nabízí podporu pro partnera a další členy rodiny, informace o kojení a pomoc v jeho počátcích, může se podělit o zkušenosti s péčí o miminko. V poporodním období může pomoci s drobnými domácími pracemi nebo se staršími sourozenci. Nedílnou a podstatnou součástí práce duly je její fyzická přítomnost, připravenost být kdykoli k dispozici, ochota empaticky naslouchat matce i ostatním členům rodiny a případná pomoc při vyhledání speciálně zaměřených odborníků. Dula je při práci diskrétní, citlivě reaguje na situaci a nevstupuje do vztahu mezi partnery ani do vztahu mezi rodiči a zdravotníky. Při samotném porodu pomáhá vytvořit takovou atmosféru, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se na porod soustředit. Za cíl si klade přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek a novorozenců. Chová v sobě dostatek lásky, aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku ("mothering the mother") a být jí i její rodině oporou v klíčovém životním období.

Výzkumy ukazují, že přítomnost duly u porodu pozitivně ovlivňuje jeho délku a možný výskyt komplikací. Její přítomnost u porodu snižuje počet císařských řezů o 50%, délku první doby porodní (fázi "otevírání") o 25%, použití oxytocinu o 40%, užívání léků proti bolestem o 30%, použití kleští o 40%, žádosti o epidurální anestezii o 60%. Péče duly o matku a novorozence má pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví, na výskyt poporodní deprese a m.j. na teplotu rodičky. Matky doprovázené dulami také samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji. (viz M. Klaus, J. Kennell: Mothering the Mother, 1993).

Jeden z postřehů obsažených v knize Mothering the Mother, totiž že "čím více chvály a povzbuzení se dostane rodičce, tím více lásky a trpělivosti bude ona mít pro své novorozeně", poukazuje na dalekosáhlé pozitivní důsledky péče duly. Podle výsledků vědeckého výzkumu primárního období, tedy období přibližně od početí po jeden rok věku dítěte, sdružujícího poznatky psychologů, psychiatrů, sociologů, neurobiologů, pedagogů a dalších specialistů, se počáteční fáze života člověka jeví nejen jako klíčový úsek pro další život jedince, ale též jako faktor významně ovlivňující klima v celé společnosti. I v tomto světle je možné ocenit přínos práce dul, který sahá daleko za období, kdy je poskytována.

U nás přípravu na práci duly zaštiťuje Česká asociace dul, která vytvořila koncepci vzdělávání dul a sestavila pro ně kurz . Naší snahou je přípravu dul stále zlepšovat tak, aby práce dul byla vnímána jako jedna z potřebných pomáhajících profesí.